قسمت

شماره تماس

شماره نمابر

رايانامه

كانال Telegram

مسافرين كثيرالسفر

 61106566

 

Public@iaa.ir

Telegram.me/iaahamrahan

نظارت و ارتباطات مردمی دفتر مركزي حراست

021611025

 

Herasat@iaa.ir

 

پيام كوتاه نظارت و ارتباطات مردمی دفتر مرکزی حراست  

10001820

 

 

Herasat@iaa.ir

 

بازاريابي و تبليغات

02161106272

02161106663

Marketing@iaa.ir

 

 فني و مهندسي

02161106330

 

   

آموزش

02161106776

 

Trainingcenter@iaa.ir

 

معاونت بازرگاني و خدمات فرودگاهي

02161106575

 

02166076273

 

 

Aminzadeh@iaa.ir

 

 

حمل بار ( کارگو) - دفتر مدیر کل و چارتر بار

02166035318

 

02166076427

 

Cargo@iaa.ir

 

 

حمل بار (کارگو) - بار داخلی

02161106578

02166055004

 

02166076427

 

Cargo@iaa.ir

 

 

حمل بار (کارگو) - بار خارجی

02155678064

 

02166076427

 

Cargo@iaa.ir

 

جامه‌دان و اشياء گمشده

02166076258

 

 

 

 هماهنگي و بررسي هاي بازرگاني

02166076338

02161106555

02166023710

 

 

 

فناوري اطلاعات و ارتباطات

 

02161106640

 

02166035317

 

info@iaa.ir

 

خدمات فرودگاهي

02166076134

 

02166027452

 

 

 

 خدمات پذیرایی (کیترینگ)

02161106574

 

02166076326

 

 

 

 امور مسافر

02166076337

02161106026

02166076056

 

Paxsales.dj@iaa.ir

 

 فروش  اینترنتی

05132258200

05132257200

 

 

 

 

 فروش فرودگاه مهرآباد

02166076330

 

 

 

 

 فروش فرودگاه امام خميني (ره)

02155678040

 

 

 

 

 فروش امور مسافرت

02161106560

02161106563

 

 

 

 

 فروش فرودگاه شیراز

07137226009

 

 

 

 

 فروش فرودگاه مشهد

05133400181