• مقررات
  • تعرفه هاي فروش
تعرفه هاي فروش هواپيمايي آسمان

 

 1234- افزایش عوارض فرودگاهی LP

 1235- افزایش عوارض فرودگاهی LR

 1283- افزایش کارمزد فروش صندلی راحت در پروازهای داخلی

 1347- SYZ-MCT & V.V. Economy Class Fares

 1348- SYZ-MCT & V.V. Business Class Fares

 1366- MHD-DYU & V.V. Economy Class Fares

 1367- MHD-DYU & V.V. Business Class Fares

 1384- OMH-IST & V.V. Economy Class Fares

 1385- OMH-IST & V.V. BusinessClass Fares

 1393- IKA-EVN & V.V. Economy Class & Comfort Seat Fares