• نمايندگي
  • اعطاي نمايندگي
اعطاي نمايندگي هواپيمايي آسمان

 

داخلي

فرم شماره 1 ( ليست مدارك )

فرم شماره 3

فرم شماره 1 ( ليست مدارك )

فرم شماره 2


فرم معرفي نامه به بانك

فرم تعهد

فرم ROBOT SUSPEND


 

خارجي

فرم درخواست نمایندگی (GSA)

مدارك مورد نياز (GSA)

فرم شماره 2 ( متقاضيان GSA)

فرم درخواست نمايندگي (PSA)

مدارك مورد نياز (PSA)

فرم شماره 2 ( متقاضيان PSA )