ايمني هواپيمايي آسمان

چرا سيستم مديريت ايمني؟

در سالهاي اخير تلاشهاي فراواني جهت شناخت دلايل بوجود آورنده سوانح در صنايع مختلف به ويژه صنعت هوانوردي صورت گرفته است. اعتقاد بر اين بود كه بيشتر حوادث، ناشي از خطاهاي انساني است و به سادگي مي توان نتيجه گرفت كه اينگونه خطاها بدليل بي دقتي يا بي كفايتي در انجام كارها مي باشد، اما اين استدلال درست نيست. افرادي كه سوانح هوايي را بررسي میكنند دريافته اند كه انسان فقط آخرين حلقه زنجيري است كه باعث ايجاد يك سانحه مي شود. نمي توان با تغيير دادن افراد از سوانح جلوگيري كرد، تنها مي توان با شناسايي عوامل بوجود آورنده يك سانحه، از آن پيشگيري كرد.

در دهه نود ميلادي عبارت سوانح سازماني ابداع گرديد، دليل آن اين بود كه بيشتر حلقه هاي رنجير يك سانحه تحت كنترل سازمان بوده اند. از آنجاييكه بزرگترين تهديدهاي ايمني هوانوردي از مسائل سازماني سرچشمه مي گيرند، ايمن سازي سيستم نيازمند عملكرد سازماني مي باشد. پس از  پژوهش هاي گسترده و بهره گيري از دانش پيشگامان ايمني در دنيا، شركت هواپيمايي آسمان به اين نتيجه رسيد كه موثرترين راه براي ايمن سازي سيستم هوانوردي، ايجاد يك سيستم با رويكردي به مديريت ايمني مي باشد. بدين سان اداره كل ايمني شركت هواپيمايي آسمان با هدف راه اندازي و اجراي سيستم مديريت ايمني تشكيل گرديد. مديريت ارشد آسمان با پذيرش سيستم مديريت ايمني و تعهد بر همكاري گسترده و ايجاد تغييرات لازم در ساختار و رويه هاي اجرايي در جهت ايمن سازي كليه فعاليت ها، از آن پشتيباني مي نمايد.

صفحه ايمنی به منظور ايجاد و گسترش فرهنگ ايمنی و همچنين اطلاع رسانی در شركت هواپيمايی آسمان راه اندازی گرديده است. جهت فرستادن گزارشات پتانسيل خطر و پيشگيری از بروز خطرات احتمالی در واحدهاي عملياتی، مهندسی و تعميرات و ديگر بخشها، كليه كاركنان و ساير افراد مرتبط با امور ايمنی هواپيمايی، می توانند در ارتباط با موارد ايمنی، هرگونه خطر موجود را از طريق اين سايت به آگاهی مديريت ايمنی و نظام كيفي آسمان برسانند. گزارشات ارسالی محرمانه خواهد بود و به شما اين اطمينان داده می شود كه اقدام اصلاحی مورد نظر به موقع به انجام خواهد رسيد.

مديريت ايمنی و نظام كيفي آسمان پذيرای انتقادات و پيشنهادات شما می باشد.

مفهوم گزارش پتانسیل خطر چیست؟

خطر، عاملی است که پتانسیل ایجاد صدمه و آسیب را داشته و یا به عبارت دیگر خطر، بعنوان منبع یا شرایط بالقوه ایجاد آسیب یا بیماری، صدمه به اموال، صدمه به محیط کار و یا ترکیبی از آنها می باشد. بنابراین هر فردی که شاهد چنین شرایطی باشد، از دیدگاه ایمنی و اخلاقی در جهت ارزیابی احتمال وقوع و در نهایت نیل به هدف پیشگیری از بروز حوادث موظف است گزارش چنین شرایطی را به واحد مسئول (اداره کل ایمنی) ارسال نماید.

کارکنان کوشا و مسئولیت پذیر می توانند پس از تکمیل عناوین لازم، گزارش خود را ارسال نمايند تا در اسرع وقت مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم اقدامات اصلاحی در خصوص رفع شرایط خطرناک و رساندن احتمال وقوع خطر در حد قابل قبول، صورت پذیرد. لازم به یادآوری است که هدف از دریافت گزارش، مدیریت خطر و رفع شرایط ناایمن موجود می باشد و لاغیر.

امید است در آینده بسیار نزدیک، با ارتقای سطح فرهنگ ایمنی در تمامی ارکان زندگی، شاهد کاهش هرچه بیشتر حوادث در تمامی سطوح، باشیم. البته این آرزو تحقق نخواهد یافت مگر با احساس مسئولیت بیش از پیش کلیه افراد جامعه نسبت به مقوله ایمنی و در ذیل آن مدیریت احتمال وقوع خطر.

گزارش پتانسيل خطر