مزایده فروش 5 دستگاه خودرو شامل وانت مزدا و سواري پيكان

شركت خدمات هوايي كشور آسمان در نظر دارد نسبت به فروش 5 دستگاه خودرو شامل وانت مزدا و سواري پيكان را از طريق مزايده اقدام نمايد. داوطلبان مي‌توانند با واريز مبلغ -/000ر300 ريال به حساب شماره 0103786327001 بانك ملي شعبه فرودگاه مهرآباد به نام شركت خدمات هوايي كشور آسمان ( قابل پرداخت از طريق كليه شعب بانك ملي ) و ارائه اصل فيش:

1- جهت خريد اسناد مزايده حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ 9/10/1398 لغايت 22/10/1398 همه روزه غير از روزهاي پنجشنبه، جمعه و تعطيلات رسمي از ساعت 9 صبح الي 14 به كميسيون مناقصه و مزايده واقع در تهران - كيلومتر 2 جاده مخصوص كرج - روبروي شهرك اكباتان - شركت خدمات هوايي كشور آسمان - ادارات مركزي - ساختمان مديريت - طبقه همكف مراجعه نمايند.

2- جهت بازدید از خودروهای مذکور می توانند حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ 9/10/1398 لغايت 22/10/1398 همه روزه غير از روزهاي پنجشنبه، جمعه و تعطيلات رسمي از ساعت 9 صبح الي 14 به اداره کل خدمات و پشتیبانی این شرکت به نشانی تهران - كيلومتر 2 جاده مخصوص كرج - روبروي شهرك اكباتان - شركت خدمات هوايي كشور آسمان سایت 2 مراجعه نمايند.

ضمنا" هزينه آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد. "

 

مزایده  فروش 5 دستگاه خودرو شامل وانت مزدا و سواري پيكان