اطلاعات ضروری جهت ثبت نام در دوره های تایپ فنی هواپیما

اطلاعات ضروری جهت ثبت نام در دوره های تایپ فنی هواپیما

ایرباس320 B2

 بویینگ 737B1

1-مدت زمان دوره های مذکور 40 تا 45 روز اداری و با رعایت ضوابط مندرج در پارت 147 و پارت 66 در نظر گرفته شده و از تیر ماه سالجاری برگزار خواهد شد.

2-دوره های مذکور به صورت حضوری و با رعایت پروتکلهای بهداشتی و در دونوبت صبح یا عصر در روزهای شنبه لغایت چهارشنبه در محل ساختمان مرکز آموزش شرکت آسمان برگزار خواهد شد.

3-شهریه دوره های مورد نظر به قرار ذیل میباشد که طی سه قسط دریافت خواهد شد.

   119/000/000ریال جهت دوره B2

 126/000/000 ریال جهت دوره B1

قسط اول در زمان ثبت نام .

قسط دوم قبل از پایان دوره تئوری.

قسط سوم قبل از صدور گواهینامه.

4-معرفی افراد به سازمان هواپیمایی کشوری جهت امتحان به عهده سازمان تعمیرات اساسی پارت 145 محل خدمت خواهد بود.

5-اعتبار گواهینامه جهت حضور در امتحانات سازمان هواپیمایی کشوری از تاریخ صدور به مدت سه سال خواهد بود.

6-به علت محدودیت در پذیرش ناشی از پاندمی کرونا ویروس ، اولویت با آن دسته از متقاضیانی خواهد بود که زودتر از سایر متقاضیان اقدام به ثبت نام و واریز شهریه ( قسط اول) نموده باشند.

مدارک لازم جهت ثبت نام

اصل و تصویر شناسنامه

اصل و تصویر کارت ملی

اصل و تصویر گواهینامه بیسیک سازمان هواپیمایی کشوری B1&B2

اطلاعات ضروری جهت ثبت نام در دوره های تایپ فنی هواپیما