اطلاعات ضروری جهت شرکت در امتحان نهایی تایپ فنی هواپیماهای A320 , B737 , MD

شرایط حضور در امتحان نهائی تایپ هواپیما

هزینه ثبت نام در آزمون :   3/500/000 ریال و به شماره حساب 0218920830005 واریز گردد.
شروع ثبت نام :               از مورخ 1400/06/15 لغایت پایان وقت اداری 1400/06/27
تاریخ آزمون :                1400/07/17 و 1400/07/18 ساعت برگزاری آزمون متعاقبا و پس از اتمام ثبت نام متقاضیان اعلام می گردد.

آزمونها جهت تایپ هواپیماهای ذیل می باشد:

A320 B1/ B2
B737 B1 / B2
MD B1 / B2

 

اطلاعات ضروری جهت شرکت در امتحان نهایی تایپ فنی هواپیماهای A320 , B737 , MD