شرکت خدمات هوایی کشور آسمان در نظر دارد جهت تامین شلوار کارکنان پروازی خود اقدام به برگزاری مناقصه عمومی جهت خرید 1600 ثوب شلوار با شرایط ذیل نماید:

شرکت خدمات هوایی کشور آسمان در نظر دارد جهت تامین شلوار کارکنان پروازی خود اقدام به برگزاری مناقصه عمومی جهت خرید 1600 ثوب شلوار با شرایط ذیل نماید:

شرایط مناقصه

شرکت خدمات هوایی کشور آسمان در نظر دارد جهت تامین شلوار کارکنان پروازی خود اقدام به برگزاری  مناقصه عمومی جهت خرید 1600 ثوب شلوار با شرایط ذیل نماید: