خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه کمک بازرسی X-RAY مدل Smith HI-SCAN6040i

شرکت خدمات هوایی کشور آسمان در نظر دارد جهت خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه کمک بازرسی X-RAY مدل Smith HI-SCAN6040i از طریق برگزاری مناقصه عمومی از بین اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط اقدام نماید. شرکت کنندگان در مناقصه می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوستی ذیل را مطالعه نمایند.

برگ شرايط مناقصه x-ray

 

خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه کمک بازرسی X-RAY مدل Smith HI-SCAN6040i