ناوگان

ایرباس A320

تعداد صندلی: 156-164

بیشینه وزن پروازی(KG) : 75,500

تعداد هواپیما : 5

ایرباس A340

تعداد صندلی: 240

بیشینه وزن پروازی(KG) : 260,000

تعداد هواپیما : 1

BOEING 737

تعداد صندلی: 144

بیشینه وزن پروازی(KG) : 62,822

تعداد هواپیما : 2

FOKKER 100

تعداد صندلی: 109-100

بیشینه وزن پروازی(KG) : 44,450

تعداد هواپیما : 7

ATR 72

تعداد صندلی: 66

بیشینه وزن پروازی(KG) : 22,000

تعداد هواپیما : 5