منشور حراست
 

منشور حراست

 اداره کل حراست شرکت هواپيمائی آسمان در چهارچوب قوانین جاری ( داخلی و بین المللی ) و با توجه خاص به اصول شرع و اخلاق اسلامی ، تمام توان خود را برای تحقق اهداف ذیل بکار گرفته است:

Øاعمال مديريت امنيتی بعنوان یک مسئولیت اصلی به استناد قوانین و مقررات تدوین شده براساس احکامو موازین دین مبین اسلام ، همگام با قوانین بین المللی.

Øهماهنگی و همگامی با مدیریت عالی شرکت بمنظور حصول اطمینان از قانون گرائی ، عدم قانون گریزی و ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری و پاسخگوئی در مجموعة آسمان.

Øانجام هماهنگی و تعامل لازم با مدیران ارشد شرکت بمنظور افزایش بهره وری ، با تکیه براصل شایسته سالاری و بکارگیری متخصصین متعهد در مصدر امور ، همراه با بررسی سوابق امنیتی کارکنان و متقاضیان استخدام در شرکت و پیمانکاران مرتبط با شرکت.

Øتدوین آئین نامه های حفاظتی ، امنیتی و به روزآوری آنها براساس قوانین داخلی
 ( قوانین عمومی کشور ، مصوبات شورایعالی امنیت ملی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ) و الزامات و ضوابط بین المللی صنعت هوانوردی  ( ANNEX 17 ICAO  ، DOC 8973 ، IATA SECURITY PROGRAM  ، IOSA PLAN  )

Øتدوین نظامنامة آموزش های امنیتی بر اساس الزامات داخلی و بین المللی و حصول اطمینان از ارائه آموزش های مرتبط ، به کلیه کارکنان شرکت ، حراست و پیمانکاری های همکار با شرکت آسمان و اقدام بمنظور به روز نگهداشتن آموزش های مذکور.

Øارزیابی نوبه ای از میزان اثر بخشی فعالیت های حفاظتی در کارآئی و توانمندی کلیه مدیران و کارکنان حراست شرکت آسمان.

Øشناسائی چالش ها و پیشگیری از بروز آن در حوزة فعالیت های عمومی و تخصصی شرکت آسمان با انجام اقدامات لازم در مسیر صیانت از ساختار سازمانی شرکت و جلوگیری از نفوذ عناصر نامطلوب و مخرب در تشیکلات مذکور.

Øتأکید در رعایت حریم خصوصی کلیه افراد و تلاش بر حفظ اطلاعات و اسرار شخص ایشان و تلاش در جهت تأمین امنیت شغلی مدیران و کارکنان.

Øانجام اقدامات لازم بمنظور تأمین حفاظت و امنیت لازم و کامل از ناوگان پروازی ، دسترسی افراد غیرمجاز به محیط های طبقه بندی شده و حساس فرودگاهی و شرکت آسمان ، محیط های اختصاصی شرکت آسمان ( AIR SIDE & LAND SIDE  ) ، مسافرین پروازهای شرکت آسمان ، جامه دانهای مسافرین ، محمولات ارسالی توسط هواپیما ، تجهیزات و ابنیة متعلق به شرکت ، بمنظور مصون ماندن آنها از دسترسی افراد غیرمجاز.

Øانجام ارزیابی و ممیزی نوبه ای از کلیه اقدامات امنیتی و حراستی در حال انجام مربوط به شرکت در داخل و خارج از کشور بمنظور ارتقاء ضریب حفاظتی پروازهای شرکت آسمان.

 

                                                                                                               مديرکل دفترمرکزی حراست