پیام درگذشت مدیر عامل شرکت هواپیمایی آسمان در پی درگذشت پدر گرانقدر جناب خلبان محمدی بخش
پیام درگذشت مدیر عامل شرکت هواپیمایی آسمان در پی درگذشت پدر گرانقدر جناب خلبان محمدی بخش

پیام درگذشت خلبان محمدمهدی قادری در پی درگذشت پدر گرانقدر جناب خلبان محمدی بخش رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل هواپیمایی پویا