بازدید مدیرکل خدمات فرودگاهی از ایستگاه رشت
بازدید مدیرکل خدمات فرودگاهی از ایستگاه رشت

مدیر کل محترم خدمات فرودگاهی ضمن رعایت شیوه نامه های بهداشتی، طی بازدیدی ازایستگاه رشت از نزدیک در جریان نحوه انجام مراحل پروازها قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت ایستگاه بررسی گردید.