ایستگاه های برتر آسمان که در کاهش تاخیرات نقش مهمی ایفا نمایند برگزیده و معرفی می شوند
ایستگاه های  برتر  آسمان که در کاهش تاخیرات نقش مهمی ایفا نمایند  برگزیده و معرفی می شوند

ایستگاه های برتر آسمان که در کاهش تاخیرات نقش مهمی ایفا نمایند برگزیده و معرفی می شوند
مشاور اجرایی مدیرعامل ضمن تقدیر از رئیس ایستگاه ارومیه که به عنوان ایستگاه برتر انتخاب شده است، روز چهارشنبه مورخ سیزدهم اسفندماه ۱۳۹۹ با حضور کار گروه نظارت بر خدمات پروازی و مسافری در سالن کنفرانس معاونین از خدمات ارزنده و شایسته ایشان قدردانی نمودند .