ادامه برگزاری موفق دوره های آموزشی SEPT در سال 1401 در شرکت هواپیمایی آسمان
ادامه برگزاری موفق دوره های آموزشی SEPT در سال 1401 در شرکت هواپیمایی آسمان

به گزارش روابط عمومی شرکت هواپیمایی آسمان، برگزاري دوره SEPT درمرکز آموزش و بهسازی نیروی انسانی شرکت به منظور آماده سازي و افزایش کیفیت عملکرد CREW پروازی با هدف آموزش صحیح و استاندارد تخلیه به موقع و سریع مسافران حاضر در کابین هواپیما به هنگام بروز حوادث احتمالی، در هفتمین و هشتمين دوره از سلسله آموزشهای کارگاهی SEPT ، پس از انجام آموزش های تئوری به صورت آنلاين و بصورت عملي برگزار شد.


لازم به ذکر است هفتمین دوره در تاریخ 10 و 11/7/1401 و هشتمین دوره در تاریخ 17 و 18/7/1401 با حضوركروي پروازي شركت هواپيمايي آسمان و شركت هواپيمايي پارس برگزار گرديد.