دعوت به همکاری با شرکت هواپیمایی آسمان- جذب نیروی انسانی در رده شغلی خلبانی