عملیات ضد عفونی و ویروس زدایی تمامی قسمت های شرکت هواپیمایی آسمان
عملیات ضد عفونی و ویروس زدایی تمامی قسمت های شرکت هواپیمایی آسمان

عملیات ضد عفونی و ویروس زدایی تمامی قسمت های شرکت هواپیمایی آسمان

به گزارش روابط عمومی عملیات ضدعفونی و ویروس زدایی تمامی قسمت های شرکت هواپیمایی آسمان شامل بخش های اداری در سایت 1و2، بخشهای مختلف عملیات پرواز، فنی، کارگو و کیترینگ  بصورت مداوم و طبق برنامه انجام می شود.عملیت ضد عفونی و ویروس زدایی با نظارت و هماهنگی کارگروه ERPصورت می پذیرد.

file.4file.5file.6file.7file.8file.9file.10file.11file.14file.18