• درباره ما
  • گواهينامه ها
گواهينامه هاي هواپيمايي آسمان

 

 

Laboratory Accreditation Certificate 

CAO IRI Part M Certificate 

CAO IRI Part 21 Certificate 

CAO IRI Part 145 Certificate 

CAO IRI Part 147 Certificate 

Air Operator Certificate 

IOSA Certificate