• درباره ما
  • گواهينامه ها
گواهينامه هاي هواپيمايي آسمان

 

 

Air operator Certificate 

AMO Approval_11 Mar 2017-25 Aug 2017 

CAME Approval_16 Jan 2016 - 09 Jan 2018 

CAMO Approval_10 Jan 2015-10 Jan 2018

MOE Approval_11Mar 2017

ATO_Part 141_23 May 2016-22 May 2017 

ATO_Part 141_Terms of Certificate_23 May 2016-22 May 2017 

IOSA_22 Aug 2017