• نمايندگي
  • اعطاي نمايندگي
اعطاي نمايندگي هواپيمايي آسمان

 

داخلي

فرم شماره 1 ( ليست مدارك )

فرم شماره 2 ( دفاتر جديد )

فرم شماره 3 (تمديد قرارداد)

فرم معرفي نامه به بانك

فرم تعهد

فرم ROBOT SUSPEND

 

خارجي

فرم درخواست نمایندگی (GSA)

فرم درخواست نمايندگي (PSA)

مدارك مورد نياز (GSA)

مدارك مورد نياز (PSA)

فرم شماره 2 ( متقاضيان PSA & GSA)