• نمايندگي
  • اعطاي نمايندگي
اعطاي نمايندگي هواپيمايي آسمان

 

داخلي

فرم شماره 1 ( ليست مدارك )

فرم شماره 2 ( دفاتر جديد )

فرم شماره 3 (تمديد قرارداد)

فرم معرفي نامه به بانك

 

خارجي

فرم درخواست نمایندگی (GSA)

فرم درخواست نمايندگي (PSA)

مدارك مورد نياز (GSA)

مدارك مورد نياز (PSA)

فرم شماره 2 ( متقاضيان PSA & GSA)