مساحت شهر

۱۴۰/۴۰

Km2

جمعیت

۵۲۹٬۶۷۳

نفر

الگوی آب‌و‌هوایی

اقلیم خشک

ارتفاع از سطح دریا

۱۲۳۷

متر


6.0.25.0
V6.0.25.0