مساحت شهر

70

Km2

جمعیت

۵۸۸٬۰۰۰

نفر

الگوی آب‌و‌هوایی

سرد و نیمه خشک

ارتفاع از سطح دریا

۱۳۳۸

متر


6.0.25.0
V6.0.25.0