مساحت شهر

Km2

جمعیت

۲۳۱٬۴۷۶

نفر

الگوی آب‌و‌هوایی

گرم و مرطوب

ارتفاع از سطح دریا

3

متر


6.0.25.0
V6.0.25.0