اطلاعیه برگزاری آزمون جامع فنی و مهندسی


بدینوسیله ، به اطلاع کلیه ی متخصصان فنی و مهندسی که قبلا دوره های تئوری تایپ B737 B1 & B2 و A320 B1 & B2 را گذرانیده اند می رساند آزمون جامع دوره های فوق الذکر در تاریخ 1402/03/31 ساعت 10:00 در مرکز آموزش

شرکت هواپیمایی آسمان برگزار می گردد .

متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 1402/03/10 و حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1402/03/20 ازطریق ارسال مدارک ذیل به آدرس ایمیل makivand@iaa.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.


مدارک مورد نیاز :

1- تصویر کارت ملی

2- تصویر گواهینامه پایان دوره

3- یک قطعه عکس متقاضی

4- شماره تماس متقاضی

5- تصویر فیش واریزی به مبلغ 5/000/000 ریال به شماره حساب 0218920830005 بنام شرکت خدمات هوایی کشور آسمان نزد بانک ملی ایران شعبه آسمان کد 1258

شایان ذکر است اصل مدارک فوق الذکر در روز آزمون از متقاضیان اخذ خواهد گردید.

با تشکر

اداره پارت 147 ، امتحانات و گواهینامه های فنی

 


6.0.25.0
گروه دورانV6.0.25.0