شرکت خدمات هوایی کشور آسمان در نظر دارد جهت تامین شلوار کارکنان پروازی خود اقدام به برگزاری مناقصه عمومی جهت خرید 1600 ثوب شلوار با شرایط ذیل نماید:

شرکت خدمات هوایی کشور آسمان در نظر دارد جهت تامین شلوار کارکنان پروازی خود اقدام به برگزاری مناقصه عمومی جهت خرید 1600 ثوب شلوار با شرایط ذیل نماید: شرایط مناقصه

اطلاعات ضروری جهت ثبت نام در دوره های تایپ فنی هواپیما

اطلاعات ضروری جهت ثبت نام در دوره های تایپ فنی هواپیما ایرباس320 B2  بویینگ 737B1 1-مدت زمان دوره های مذکور 40 تا 45 روز اداری و با رعایت ضوابط مندرج در پارت 147 و پارت 66 در نظر گرفته شده و از تیر ماه سالجاری برگزار خواهد شد. ...

پرواز های جدید
دوشنبه ها و جمعه ها . . .
پنجشنبه ها . . .
سه شنبه ها . . .
دوشنبه ها . . .
مقاصد پروازی آسمان
اخبار آسمان
نتیجه ای یافت نشد.