اطلاعات ضروری جهت شرکت در امتحان نهایی تایپ فنی هواپیماهای A320 , B737 , MD

شرایط حضور در امتحان نهائی تایپ هواپیما هزینه ثبت نام در آزمون :   3/500/000 ریال و به شماره حساب 0218920830005 واریز گردد.شروع ثبت نام :               از مورخ 1400/06/15 لغایت پایان وقت اداری 1400/06/27تاریخ آزمون :      ...

پرواز های جدید
دوشنبه ها و جمعه ها . . .
پنجشنبه ها . . .
سه شنبه ها . . .
دوشنبه ها . . .
مقاصد پروازی آسمان
اخبار آسمان
نتیجه ای یافت نشد.