اطلاعات ضروری جهت ثبت نام در دوره های تایپ فنی هواپیما

اطلاعات ضروری جهت ثبت نام در دوره های تایپ فنی هواپیما ایرباس320 B2  بویینگ 737B1 1-مدت زمان دوره های مذکور 40 تا 45 روز اداری و با رعایت ضوابط مندرج در پارت 147 و پارت 66 در نظر گرفته شده و از تیر ماه سالجاری برگزار خواهد شد. ...

مناقصه عمومی واگذاری ایاب و ذهاب کارکنان

آگهی مناقصه شرکت خدمات هوایی کشور آسمان در نظر دارد نسبت به واگذاری ایاب و ذهاب کارکنان خود از تاریخ 1400/4/1 و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شخص حقوقی واجد شرایط اقدام نماید. داوطلبان می­توانند حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ...

پرواز های جدید
دوشنبه ها و جمعه ها . . .
پنجشنبه ها . . .
سه شنبه ها . . .
دوشنبه ها . . .
مقاصد پروازی آسمان
اخبار آسمان
نتیجه ای یافت نشد.