مناقصه عمومی خرید 30 دستگاه IPAD سولار اپل ۱۱ اینچ

شرکت خدمات هوایی کشور آسمان در نظر دارد جهت خرید 30 دستگاه IPAD سولار اپل ۱۱ اینچ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی و از بین اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط اقدام نماید. شرکت کنندگان در مناقصه می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوستگی شرایط مناقصه را مطالعه نمایند.

شرایط مناقصه

مناقصه عمومی خرید 30 دستگاه IPAD سولار اپل ۱۱ اینچ