خرید، نصب، راه اندازی و آموزش دو دستگاه WAF فورتی وب و دو دستگاه فایروال فورتی گیت

شرکت خدمات هوایی کشور آسمان در نظر دارد جهت خرید، نصب، راه اندازی و آموزش دو دستگاه WAF فورتی وب و دو دستگاه فایروال فورتی گیت به همراه ‌گواهینامه های مربوطه یک ساله از طریق برگزاری مناقصه عمومی از بین اشخاص حقوقی به حقیقی واجد شرایط اقدام نماید. شرکت کنندگان در مناقصه می توانند تعداد جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوستی ذیل را مطالعه نمایند.

شرایط مناقصه

خرید، نصب، راه اندازی و آموزش دو دستگاه WAF فورتی وب و دو  دستگاه فایروال فورتی گیت