تجدید مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان پایگاه شیراز

شرکت خدمات هوایی کشور آسمان در نظر دارد نسبت به واگذاری ایاب و ذهاب کارکنان پایگاه شیراز از طریق برگزاری مجدد مناقصه عمومی به شخص حقوقی واجد شرایط اقدام نماید. داوطلبان می­توانند برای کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوستی ذیل را مطالعه نمایند.

شرایط مناقصه

 

تجدید مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان پایگاه شیراز