انتصاب سرپرست اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات هواپیمایی آسمان
انتصاب سرپرست اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات هواپیمایی آسمان

طی حکمی از سوی مدیر عامل محترم هواپیمایی آسمان، جناب آقای مهندس فرشاد محبی به سمت سرپرست اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات منصوب شد.